Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook

Könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzat

 
Madách Imre Városi Könyvtár

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út. 50.

Balassagyarmat

2023

 

I. Bevezető

 

A Madách Imre Városi Könyvtár nyilvános könyvtár, ennek megfelelően a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírt szolgáltatásokkal, a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban rögzített módon rendelkezésére áll minden érdeklődőnek.

 

A szolgáltatások az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe:

 

Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.)

Hétfő, Szerda, Péntek

8.30 – 16.30 óráig

Kedd, Csütörtök

8.30 – 18.00 óráig

Szombat

            8.30 – 12.30 óráig

Vasárnap

Zárva

 

 

A nyári időszakban, június 17-e és augusztus 31-e között a Könyvtár az alábbi nyitvatartással üzemel:

Hétfő – Péntek

8.30 – 16.30 óráig

Szombat – Vasárnap

Zárva

 

Helytörténeti Gyűjtemény (Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 107.)

            Hétfő – Péntek

8.00 – 12.00; 14.00 – 16.00 óráig

Szombat - Vasárnap

Zárva

 

 

A polgármester a képviselő-testület tájékoztatása mellett – az intézményvezetővel történő előzetes egyeztetést követően – elrendelheti az intézményben működő oktatási intézményben kiadott téli szünet időtartamára az intézmény zárva tartását.

 

A polgármester a képviselő-testület tájékoztatása mellett, az intézményvezető kérelme alapján, engedélyezi az intézmény egy-egy napra történő zárva tartását.

 

 

II. A könyvtár szolgáltatásai

 

1. Könyvtári tagsághoz nem kötött szolgáltatások

 

A könyvtárhasználókat ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 

 • Könyvtárlátogatás
 • Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • A kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
 • Az állományfeltáró eszközök használata
 • Tájékoztatás az interneten elérhető információkról és adatbázisok használatáról
 • Közhasznú információk nyújtása
 • Rendezvények, foglalkozások látogatása

    

2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

 

Az alábbi szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással vehetők igénybe:

 

 • A könyvtári dokumentumok kölcsönzése
 • A könyvtári dokumentumok előjegyzése
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás; irodalomkutatás
 • Saját eszközzel ingyenes wifi használat

 

 

 

 • A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

 

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsön adja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető állományegységek száma típusonként és típuson belül könyvtári státus szerint a következő:

 

 

Dokumentum típusa

 

 

Kölcsönzési idő

 

Hosszabbítás

Könyv

 

 

Kölcsönzői állomány

30 nap

2 alkalommal, ha nincs a könyvre előjegyzés

Kézikönyvtári állomány és folyóirat

szombat 12.30 órától

hétfő 8.30 óráig

Nincs

helytörténeti (többpéldányos)

1 hét

Nincs

Audiovizuális dokumentumok

30 nap

2 alkalommal, ha nincs a dokumentumra előjegyzés

 

Az AV dokumentumok kölcsönzését csak 14 éven felüliek vehetik igénybe.

 

Az egyidejűleg kölcsönözhető könyvek száma:

felnőtt olvasóknak: 8 db

gyermekeknek:      6 db

 

Olvasótermi és segédkönyvtári könyv csak a részlegvezető hozzájárulásával kölcsönözhető ki. Ezek a dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható.

 

Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet. A kölcsönzés tényét az integrált számítógépes rendszerben tartja nyilván a könyvtár. Az igénybevételről bizonylat készül, melyen az olvasó neve, a dokumentum címe, leltári száma és a lejárati idő szerepel. Ennek egyik példánya az olvasóé, a másik – aláírt – példány a könyvtárban marad.

 

 • A könyvtári dokumentumok előjegyzése

 

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de – kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt – nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár postai – vagy kérésre – elektronikus levélben értesíti. Az előjegyzett dokumentumot az intézmény 10 nyitvatartási napon át fenntartja, és csak helyben használatra adja át más felhasználónak.

Az előjegyzésért a könyvtár a mindenkori postai költség összegét számolja fel.

 

 • Könyvtárközi kölcsönzés

 

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján szerzi be a felhasználónak.

Az ilyen módon átadott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg.

Könyvtárközi kölcsönzésnél a postaköltséget – és fénymásolás esetén a kölcsönadó könyvtár által kért térítési díjat – a felhasználónak kell megfizetnie.

 

 • Bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás, irodalomkutatás

 

Az olvasók – egyedi igényeik szerint – különböző témákban irodalomkutatást, bibliográfia összeállítását kérhetik. Nyomtatás esetén a könyvtár ennek költségét felszámolja.

 

 

3. A könyvtár egyéb szolgáltatásai

 

A könyvtár alábbi, térítéses szolgáltatásait bárki igénybe veheti:

 

 • Másolatszolgáltatás
 • Fénymásolás
 • Számítógépes nyomtatás
 • Szkennelés

 

A szolgáltatásért oldalanként megszabott díj fizetendő.

 

 • Internethasználat

A térítési díj a számítógép használatának megkezdése előtt fizetendő.

                A szolgáltatás biztosítására előjegyzés kérhető.

                Egy számítógépet egyszerre maximum 2 fő vehet igénybe.

                A számítógépekben kárt okozók anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Az internet használata esetén kötelező a hálózati etikett betartása. A szabályok megszegése és a nem megfelelő viselkedés időleges vagy végleges eltiltással jár.

A beiratkozott olvasók saját eszköz használatával ingyenesen vehetik igénybe a wifi szolgáltatást.

 

III. A könyvtárhasználat feltételei és az ehhez kapcsolódó szabályok

 

1.    Beiratkozás

 

A beiratkozás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentum (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány és lakcímkártya) felmutatásával igazolja saját, alább felsorolt adatait:

 

 • Név (születési név)
 • Anyja neve
 • Születési hely és idő
 • Állandó lakhelye és levelezési címe (ideiglenes lakcím)
 • Személyi azonosító okmány száma

 

A statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár kéri a foglalkozás, a munkahely, tanuló esetében az oktatási intézmény megnevezését és adatait, de ezek közlése nem kötelező.

 

 • 18 év alattiak beiratkozása jótállói nyilatkozat kitöltésével történik, jótálló lehet szülő, vagy gondviselő.
 • Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőnek - a jogszabályban rögzítettek szerint - személyi igazolványa bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
 • A 2001. évi LXII. tv. hatálya alá tartozó, a szomszédos államokban élő magyarok a törvény szerint a könyvtár szolgáltatásait a magyar állampolgárokkal megegyező feltételekkel vehetik igénybe.
 • Amennyiben az olvasó elektronikus úton kéri az értesítéseket a könyvtártól, erről – valamint valós e-mail cím megadásáról – a beiratkozáskor nyilatkoznia kell.

 

A beiratkozáshoz használt dokumentumok

 

 • Beiratkozási, regisztrálási adatok

 

A beiratkozási, regisztrálási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerében rögzíti, melyek a használó egyedi azonosítására alkalmas vonalkóddal egészülnek ki. Az itt rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten az olvasóval való kapcsolattartáshoz, illetve tartozás esetén történő eljáráshoz használhatja fel.

A könyvtárlátogató kérésére – amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni – adatait töröljük az adatbázisunkból.

 

 • Belépési nyilatkozat

 

Az olvasó adatait a könyvtár belépési nyilatkozaton is nyilvántartja, amelyen az olvasó aláírásával igazolja, hogy kötelezi magát a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltak betartására, adatváltozásainak bejelentésére, elfogadja a kölcsönzési nyilvántartás vezetésének módját és a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállal.

 

 • Olvasójegy

 

Az olvasó egyedi azonosítóját és nevét tartalmazó olvasójegy felmutatása az egyes szolgáltatások igénybe vételének alapfeltétele.

 

 • Az olvasójegy személyre szól, csak a tulajdonosa használhatja.
 • Az olvasójegy tulajdonosa felel annak felhasználásával történt bármilyen visszaélésért, ezért elvesztését, eltulajdonítását be kell jelenteni a beiratkozási pultnál.
 • Az elveszett vagy használhatatlanná vált olvasójegy helyett a könyvtár pótdíj ellenében – az eredeti érvényességi időtartammal – új olvasójegyet állít ki.
 • Kölcsönözni csak olvasójeggyel lehet.
 • A dokumentumok visszaszolgáltatásának nem feltétele az olvasójegy felmutatása.

 

 • Jótállói nyilatkozat

 

A jótállói nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az anyagi felelősséget a jótálló vállalja a kölcsönzött dokumentumokért.

A könyvtárhasználók adatainak kezelése

 

A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel. Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adja át, nyilvánosságra nem hozza az adatközlő írásos beleegyezése nélkül, kivéve a tartozások bírósági eljárás körében történő behajtását. A nyilvántartásokat úgy vezeti, az adathordozó dokumentumokat úgy tárolja, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.

A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége.


Beiratkozási díj

 

A beiratkozáshoz kötött szolgáltatásokért beiratkozási díjat kell fizetni, melynek mértékét minden évben Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/1998.      (XII.31.) számú önkormányzati rendeletének módosítása határozza meg.

 

Díjmentesen kölcsönözhetnek:

 • a 16 éven aluliak,
 • a 70 éven felüliek,
 • a muzeális intézmények és levéltárak dolgozói, 
 • a könyvtárak alkalmazottai,
 • Balassagyarmat díszpolgárai és a Balassagyarmatért Emlékérem tulajdonosai.

 

A beiratkozási díjból 50%-os kedvezményben részesülnek:

 • az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli tanulók,
 • nyugdíjasok 70 éves korig,
 • az érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkezők,
 • a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, a Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum valamint a GAMESZ dolgozói.

 

Az olvasó a könyvtárba történő beiratkozással a szolgáltatásokat 365 napig veheti igénybe.

 

2. Eljárás késedelem esetén

 

Amennyiben az olvasó az általa kikölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési határidő lejártáig nem szolgáltatta vissza, és hosszabbítást sem kért, szolgáltató helyenként és dokumentumonként naponta emelkedő összeget kell fizetnie. A felszólító levél kézhezvétele és a tényleges visszahozatal közötti időre is késedelmi díjat számolunk fel, s a mindenkori postaköltség is az olvasót terheli.

A könyvtár 7 nappal a kölcsönzési határidő lejárta után a késedelmes olvasót kötelezettségére postai levélben figyelmezteti.

Ha a dokumentum nem kerül vissza az intézménybe, 2 hét eltelte után a könyvtár ajánlott levélben szólítja fel a kölcsönvevőt – jótállóval rendelkező olvasó esetén a jótállót – a dokumentumok visszaszolgáltatására.

E két felszólítás az olvasó előzetes írásbeli nyilatkozata alapján történhet elektronikus levélben is.

Amennyiben a könyvtárhasználó az ettől számított 2 héten belül a dokumentumot visszaszolgáltatja, akkor a postaköltség és a késedelmi díj megfizetése terheli.

Ha a dokumentumot újabb 2 hét eltelte után sem hozza vissza, az intézmény egy harmadik felhívást küld részére – illetve jótállójának – újabb ajánlott levél formájában, melyben feltünteti azt az összeget, melyet a dokumentum visszaadásának elmulasztása miatt a kölcsönvevőtől követel. Ez tartalmazza a késedelmi díj, az addig felmerült összes postai, valamint adminisztrációs költség összegét és a dokumentum gyűjteményi értékét.

Ha a felszólítás eredménytelen marad, a postára adástól számított 30. nap eltelte után a könyvtár a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között érvényesíti követelését az olvasóval szemben.

A rövid határidőre kölcsönzött dokumentumok esetén az intézmény az első felhívás kibocsátásáról a lejárati napot követő első munkanapon intézkedik.

Az elveszett vagy megrongált dokumentumok értékét a használónak meg kell térítenie.

 

IV. Egyéb szabályok

 

 • A könyvtárhasználók számára a földszinti ruhatár használata díjmentes és kötelező.
 • A könyvtár nyilvános tereiben dohányozni, étkezni és mobiltelefont használni tilos.
 • Az intézmény területén hirdetések, közlemények csak az igazgató engedélyével függeszthetők ki vagy helyezhetők el.
 • A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van a könyvtárral szemben, illetve akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza.
 • A látogatók – amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik – panaszukkal az olvasószolgálat vezetőjéhez, ha problémájuk így sem nyer elintézést, az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

 

 

Balassagyarmat, 2023. március 30.

 

 

                                                                                                         Vitéz Katalin

                                                                                                  megbízott igazgató
 
Könyvtári információk
 
 
Könyvtár neve:
Madách Imre Városi Könyvtár
Cím, székhely:
2660 Balassagyarmat,
Rákóczi út 50.
Email :
mivkbgy@gmail.com
Telefon:
(35) 300 290, 
Adószám:
16779945-1-12
Könyvtárközi kölcsönzés:
konyvtarkozi.bgy@gmail.com

 

Eseménynaptár, rendezvények
előző mai nap következő
Adatkezelés-GDPR

Adatkezelés-GDPR

Kiegészítés a Könyvtárhasználati Szabályzathoz

Rendezvényeinken hang-, kép- és videófelvételek készülnek, melyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek.

Horváth Endre Kiállítás
Horváth Endre Kiállítás
Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont
WiFI
WiFi
FaceBook

Facebook